Figyelem! Csak akkor jelentkezzen itt a „B” kategóriás kedvezményes/támogatott tanfolyamra, ha megfelel a pályázati feltételek valamelyikének, amelyet itt olvashat!- Egyéb esetben a jelentkezés személyesen történik!
Kedvezményes járművezetői képzés igénybevételének feltételei: Munkanélküli Nagycsaládos (eltartott gyermekek száma 3 v. több) Tanuló (önálló keresettel nem rendelkezik) GYED-en, GYES-en .CSED-en lévő Gyermekét egyedül nevelő Nyugdíjas Munkahelyi elhelyezkedéshez, vagy munkahely megtartásához szükséges a vezetői engedély A pályázó, aki a feltételek egyikének megfelel, tanulószerződést köt, melyben kötelezi magát, hogy tanulmányait az Alapítványnál végzi el. Aki ezt nem teljesíti (nem kapja meg a vezetői engedélyét), annak vissza kell fizetni a kedvezményt a tanulói szerződésnek, és a tanulói tájékoztatónak megfelelően. A tanítás költségeit részletekben is lehet fizetni. A tanítás folyamata a részletfizetésnek megfelelően zajlik. A fent, általam megjelölt pályázati feltételeknek megfelelek, valós adatokat közöltem az online felületen. Debrecen, 2024.01…………..hó…01………..nap

Felnőttképzési szerződés kedvezményes (e-learning elméleti képzésben résztvevő tanulók számára)

amely létrejött egyrészről az

„Hajdúring” Közérdekű Közhasznú Alapítvány

Székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 28/c. 1/9.

Tel: +36305444460 E-mail: alapitvany@hajduring.hu

Adószám: 18542455-1-09

Bírósági nyilvántartási szám:09-01-0000586

Iskola azonosító: 3422

Képzési engedély száma:                                           
                       HAKV/NS/A/138-4/2006.                                     
                       KE/ST/82/A/1409/1/2013.  

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003803

mint képzést folytató intézmény, továbbiakban: Képző szerv, 

másrészről

név:

születési név:

anyja neve: 

születési hely, idő:

lakcím:

telefon: 

e-mail cím: 

személyigazolvány szám: érvényességi idő:

mint a képzésben résztvevő, továbbiakban: Tanuló, együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

A Képző szerv tájékoztatja a Tanulót, hogy a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. Korm. rend. (IX.2.) és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rend. (a továbbiakban: GKM rendelet) szerint teljes képzési szolgáltatást nyújtó képző szerv. A képzési engedélye alapján, az engedélyben megjelölt kategóriákban elméleti és gyakorlati oktatást is végez. A Képző szerv tájékoztatja továbbá a tanulót arról is, hogy felnőttképzési tevékenységét a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Felnőttképzési törvény) 2/A. § (1) bekezdése alapján a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentés alapján végzi. A Képző szerv felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: B/2020/003803.  Jelen szerződést a Felek a Felnőttképzési törvény szabályai alapján kötötték meg.

 • A képzés általános adatai

A képzés „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányul. Feltétele többek között: a beiratkozásnál a jelentkezési adatlapon való nyilatkozat és az orvosi alkalmassági papír.

 • Az elméleti képzés
 • 2.1 Az elméleti képzést a Képző szerv az etitan.hu oldalról elérhető e-Titán Rendszer használatával, e-learning rendszerű hatósági képzés formájában végzi. 

2.2 Az elméleti képzés helyét a Tanuló választhatja meg, a képzés bárhol végezhető, megfelelő informatikai környezet megléte esetén. 

2.3 Az elméleti képzés időtartama (óraszáma): az e-Titán Rendszerben az e-learning tananyag az elsajátítás megkezdésétől (az e-Titán Rendszerben az e-learning oktatás indítása gomb megnyomása) számított 75 órán keresztül, legfeljebb 180 napon belül érhető el, amely időtartam pótóra egységgel bővíthető. Az elméleti képzés a képzés díjának megfizetését követően haladéktalanul, de legfeljebb az azt követő 15 napon belül kezdhető meg. E határidő lejártát követően a képzés csak a díj ismételt megfizetése esetén kezdhető meg. Az elméleti képzés ütemezése a Tanuló előrehaladásától függ.

2.4 A képzés során a GKM rendeletben előírt tantárgyak sajátíthatók el. A Tanuló előrehaladásának, teljesítményének ellenőrzése és értékelése az e-learning tananyagban található tesztek eredményeinek azonnali visszajelzésével történik.

2.5 Az elméleti képzés sikeres elvégzéséről képzésigazolás kerül kiállításra.

2.6 Az elméleti képzés tantárgyai alól felmentés kizárólag a GKM rendeletben meghatározott esetekben adható. A tanuló számára a felmentés tárgyát képező tantárgy e-learning tananyaga is elérhető, de ennek elvégzése nem kötelező és az elméleti képzés díját a felmentés nem módosítja. 

 • A gyakorlati képzés – vezetési gyakorlat

3.1 Felek rögzítik, hogy aTanuló a vezetési gyakorlatra az oktatót az e-Titán Rendszerben önállóan is jogosult kiválasztani. 

3.2 A vezetési gyakorlatra a képzéshez előírt valamennyi elméleti vizsga sikeres elvégzése után kerülhet sor.

A kötelezően teljesítendő, minimális vezetési óraszám a forgalmi vizsgával együtt: 30 óra/1500perc/580km.
A vezetési órákra aválasztott gyakorlati oktatóval egyeztetett időpontban és helyszínen kerül sor.

3.3 A vezetési gyakorlat során elsajátítható ismeret: gyakorlati vizsgá(k)ra felkészítés, a(z) B kategóriába tartozó vezetési jogosultság megalapozása.

3.4 A Tanulónak a vezetési gyakorlat során történő előrehaladását és teljesítményét az oktatás során az oktató értékeli.

3.5 A Tanuló tudomásul veszi, hogy a kötelező vezetési órákról hiányzás nem megengedett, az elmaradt órák pótlása a gyakorlati oktatóval egyeztetve kötelező. A Tanuló a vezetési óráról 30 percet meghaladó késése, vagy legalább 24 órával korábban, előzetesen be nem jelentett távolmaradása esetén az adott vezetési óra díját elveszti. Az oktató 30 percet meghaladó késése esetén a Tanuló számára az elmaradt vezetési óra díjmentes. Az elmaradt vezetési óra nem számolható bele az kötelezően előírt minimális óraszámba.

 • Vizsgázásra vonatkozó rendelkezések

4.1 Elméleti vizsga

Az elméleti vizsgá(k)ra bocsátás feltételei: az elméleti tananyag(ok) elsajátítása, a sikeres záróvizsga(k) letétele, a tanfolyam-igazolás kiállítása, valamint a vizsgadíj megfizetése (4.600.-Ft). Az elméleti vizsgára bocsátás további feltétele, hogy a GKM rendelet 10. § (1) bek. a) pontja szerinti, a tanfolyam megkezdésétől az első vizsgaeseményig számított időtartam még nem telt el, továbbá a Tanuló a GKM rendelet 10. §-ában meghatározott egyéb feltételeknek is megfelel.

A GKM rendelet szerint, a tanfolyam megkezdésétől az első vizsgaeseményig (9 hónap), illetve a sikeres elméleti vizsgaeseményig (12 hónap) számított időtartam túllépése esetén a jelen szerződés keretében megkezdett képzés nem folytatható. Ilyen esetben a vezetői engedély megszerzése céljából új beiratkozással, új képzést kell indítani.

A Tanuló tudomásul vesz, hogy a GKM rendelet értelmében az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első hatósági vizsga napján kell igazolnia (kivéve, ha AM kategóriás képzésben vesz részt, illetve, ha végzettségét egy korábbi kategória megszerzése során már igazolta). Ennek elmulasztása esetén – annak pótlásáig – a soron következő vizsgára nem jelentkezhet.

A vizsga szervezésének módja, formája: közlekedési hatóság által szervezett, számítógépes elméleti vizsga.

4.2 Gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: a minimálisan kötelező vezetési óraszám (29 óra) és forgalmi vizsgák esetén a menettávolság teljesítése (580 Km), valamint a hatósági vizsgadíj (11.000.-Ft) és a pályahasználati díj (12.700.-Ft) + vizsgaóra: 7.000.-Ft megfizetése. A gyakorlati vizsgára bocsátás további feltétele a GKM rendelet 11. §-ában meghatározott egyéb feltételeknek való megfelelés. A vizsga szervezésének módja, formája: közlekedési hatóság által szervezett, a GKM rendeletben előirt gyakorlati vizsga(k). Pót forgalmi vizsga esetén kötelező a 4 pót gyakorlati óra.

5. Képzés és vizsgáztatás díjai, megfizetésének módja

5.1 Elméleti képzés díjai pályázati alapítványi támogatással

Alaphozzáférés időtartama és ára: (180 nap/ 75 óra) *30.000.- Ft, azaz Harmincezer forint.

  Póthozzáférés időtartama és ára: (30 nap/12 óra) 7.500.-Ft, azaz Hétezer-ötszáz forint.

 • hatósági vizsgafelkészítő e-learning órák díja egységesen 7.500.-Ft (90 nap/12 óra) amelyet a tanuló önállóan az e-titan rendszeren keresztül igényelhet és bankkártyával kiegyenlíthet, vagy átutalással teljesíthet
 • hatósági vizsgafelkészítő e-learning pótórák díja egységesen 7.500.- (30 nap/10 óra) amelyet a tanuló önállóan az e-titan rendszeren keresztül igényelhet és bankkártyával kiegyenlíthet, vagy átutalással teljesíthet

A gyakorlati képzés és pótóra díja: A gyakorlati oktatók gyakorlati képzési díjairól a Tanuló előzetesen is tájékozódhat az e-Titán Rendszerben. Tanuló tudomásul veszi, hogy a gyakorlati képzés díja – beleértve a pótórák díját is – az e-Titán Rendszerben a gyakorlati oktató kiválasztásától, illetve az autósiskola által kijelölt oktatótól függ, és a kiválasztás időpontjától kezdődően a gyakorlati képzés során nem változik.       
Kivételt képez ez alól, ha

a)      a Tanuló és a szakoktató ezt közösen kezdeményezik,

b)      a Tanuló a gyakorlati képzés során másik oktatót kíván választani – ebben az esetben a kiválasztott új gyakorlati oktató által alkalmazott díjak eltérőek lehetnek,

c) az oktatási költségek a képzőszervtől független körülmények miatt jelentős mértékben megváltoznak.

A gyakorlati képzés díja a kiválasztott gyakorlati oktató által alkalmazott óradíj és a 3.2 pont szerinti kötelező óraszám szorzata, amely nem tartalmazza a Tanuló által igénybe venni kívánt pótórák díját. A jelen szerződés megkötésének az időpontjában a gyakorlati képzés legalacsonyabb díja: gyakorlati óránként 7.000.-Ft, azaz Hétezer forint, a legalacsonyabb gyakorlati pótóra díja: 7.000.- Ft, azaz Hétezer forint. A Tanuló tudomásul veszi, hogy az általa választott gyakorlati oktató által alkalmazott díjak a jelen szerződésben megjelölt díjaknál magasabbak is lehetnek, illetve, ha a tanuló gyorsított gyakorlati képzésben (garantált minden munkanapon az oktatás 1-2 órában az oktatóval egyeztetve) kíván részt venni. akkor a gyakorlati oktatás díja 9.000.-Ft/óra.

5.3. A képzés díja az elméleti képzés és a gyakorlati képzés díjából tevődik össze. A képzés díjánál figyelembe kell venni az elméleti képzés alapóra egységének, valamint a gyakorlati képzés kötelező óraszámának a díját, továbbá szükség szerint az elméleti és gyakorlati képzés pótóradíjait.

5.4 Elméleti és gyakorlati vizsga díja: A mindenkori érvényes vizsgadíjakat a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 20.) KHEM rendelet határozza meg.

5.5

A képzés és vizsgáztatás díjának megfizetése: A képzés és vizsgáztatás díjai elsősorban bankkártyával, átutalással, illetve a Képző szerv ügyfélszolgálatán készpénzben fizethetők meg. A képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult, a képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz. Átutalással történő fizetés esetén az átutalás közleményében minden esetben fel kell tüntetni a Tanuló pénzügyi azonosító kódját (e-titan rendszer!), a Tanuló nevét és a képzés kódját (e-titan rendszer!). Az elméleti és a gyakorlati képzés díját az adott képzésrész megkezdése előtt kell megfizetni, ennek megtörténtéig a képzésrész nem kezdhető meg. A gyakorlati képzés díja részletekben is fizethető, a vezetési órák megkezdése előtt. A hatósági vizsgák és pótvizsgák díjait a Tanuló köteles előre, a vizsgára jelentést megelőzően megfizetni.          
A képzés során meghatározott díjak minden esetben, forintban (HUF) értendőek. Eltérő pénznemben történő befizetés esetén jelentkező konverziós költségek és egyéb díjak a befizetőt terhelik.

5.6 Az elméleti képzési díjat a Képző szerv nem téríti vissza, különösen a Tanuló által használt informatikai környezet hiányosságai esetén, valamint abban az esetben sem, amennyiben a tanuló a rendelkezésére álló határidőig nem fejezi be sikeresen a részére biztosított tananyag tanulását.

5.7 A Tanuló elfogadja, hogy a Képző szerv a befizetett, képzéshez kapcsolódó díjakról a Tanuló által megadott számlázási adatok alapján elektronikus számlát állít ki.

5.8 A Tanuló a Képző szerv által kiállított elektronikus számlákat az e-Titán Rendszerben, egyedi autentikációt követően megtekintheti, számítógépére letöltheti.

6. Felek jogai és kötelezettségei

6.1 A Képző szerv vállalja, hogy biztosítja az elméleti oktatáshoz szükséges zárt rendszerű elektronikus távoktatáshoz a szükséges hozzáférési jogosultságot. 

6.2 A Képző szerv, illetve közreműködője a vizsgák pontos időpontját – amennyiben ezt az illetékes hatóságtól kapott tájékoztatás időpontja lehetővé teszi – 8 nappal a tervezett vizsgát megelőzően közli a Tanulóval. A vizsgaidőpont díjmentes módosítására vonatkozó igényét a Tanuló legfeljebb a vizsgát megelőző 8. naptári napig jelezheti a Képző szervnek.

6.3 A Képző szerv tájékoztatja a tanulót arról, hogy a Felnőttképzési törvény 15. § (1) bekezdés ab) pontjában meghatározott kötelezettségének eleget téve a tanuló természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére és adóazonosító jelére vonatkozó adatokat szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. A Képző szerv jelen szerződésben tájékoztatja a tanulót arról, hogy a Polgár Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában az adattovábbítást megtilthatja. 

6.4 A Tanuló elfogadja a képzés oktatás rendjét, és vállalja, hogy teljesíti az oktatás rendjébe illesztett vizsgákat. A Tanuló köteles betartani a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat, és vállalja, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely oktatóit, illetve a Képző szerv érdekeit sértené vagy károsítaná.

6.5 A Tanuló tudomásul veszi, hogy szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni. A Tanuló tudomásul veszi azt is, hogy ha a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Képző szerv jogosult a szerződést egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni.

6.6 A Tanuló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Képző szerv által a Képző szerv honlapján (www.hajduring.hu) közzétett, az e-learning képzések feltételeire és az e-Titán Rendszer alkalmazására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) és tanulói tájékoztatót, amely a jelen szerződés részét képezi. Továbbá tudomásul veszi, hogy azok a tanulók, akik az Alapítványnál pályázat útján kedvezményesen tanulnak, és nem fejezik be sikeresen a teljes tanfolyamot vagy akik elállnak a tanulói szerződéstől / nem- vagy máshol folytatják tanulmányaikat/, úgy azok a gyakorlati alapóráig hátralevő tandíjból az Alapítvány fenntartásához szükséges költségarányt kötelesek megfizetni, ez gyakorlati óránként 20%. Ezen felül meg kell fizetni a kedvezményes és a nem kedvezményes elméleti tandíj közötti különbözetet visszamenőlegesen is, illetve azok a tanulók, akik nem veszik igénybe az Alapítványi támogatást és a szerződés a tanuló részéről kerül felmondásra, vagy válik lehetetlenné a teljesítés, akkor a hátralevő kötelező óraszámokra az óradíj 20%-át kell megfizetni.

6.7 A Tanuló elfogadja, hogy a Képző szerv az ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani.
A módosításról, annak hatályba lépése előtt előzetesen értesíti a Tanulót a honlapján (www.hajduring.hu) keresztül. Az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára az ÁSZF megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ÁSZF-módosítás elfogadásának minősül, ha a Tanuló az ÁSZF-módosítás hatályba lépését követően a Képző szerv szolgáltatását továbbra is igénybe veszi.

6.8

Ezen szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve mondhatják fel. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali hatályú megszüntetését kezdeményezheti. A jelen képzési szerződés megszűnik akkor is, ha a Tanuló írásban bejelenti, hogy a képzést másik képző szervnél kívánja folytatni, továbbá megszűnik az ÁSZF-ben meghatározott esetekben. Tanuló tudomásul veszi, hogy a képzési szerződés megszűnése, vagy megszüntetése esetén a Képző szerv jogosult a Tanulónak az e-Titán Rendszerben az e-learning tananyaghoz történő hozzáférését megszüntetni, illetve a pályázati támogatott és nem támogatott tandíj különbözetet megfizettetni.

6.9 Tanuló kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte és jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a Képző szerv által, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt célból és feltételek szerint történő kezeléséhez.
A Képző szerv ezzel egyidejűleg tájékoztatja a Tanulót arról, hogy az Adatkezelési Tájékoztató a www.hajduring.hu honlapon elérhető.

6.10 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a GKM rendelet, a Felnőttképzési törvény, valamint a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés mellékletét képezi a tanulói tájékoztató.

Debrecen, 2024……………………………..

Tájékoztató a „Hajdúring” Közérdekű Közhasznú Alapítvány tanulói  számára

 1. A Képzőszerv neve:
  „Hajdúring” Közérdekű, Közhasznú Alapítvány (elnök: Gajdos Zoltán)
  Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 28/c. 1/9. alapitvany@hajduring.hu
  Telefon: +3630/5444460,  weboldal: www.hajduring.hu
 2. Cégformája:
  Közhasznú Alapítvány                                                                         
 3. logoBírósági nyilvántartási szám:09-01-0000586

Felnőttképzési nytsz: B/2020/003803

Iskola azonosító: 3422 (NKH)

Képzési engedély száma:                                           
HAKV/NS/A/138-4/2006.                                     
KE/ST/82/A/1409/1/2013.

 • Iskolavezető:
  Dr. Gajdos Zoltán Zsolt: Tel: +3630/4148482, alapitvany@hajduring.hu
  NKH nyilvántartási száma: 10410, oktatói: 11325
  Iskolavezető helyettes:

 • Gajdos Zoltán: Tel: +3630/5444460, alapitvany@hajduring.hu
  NKH nyilvántartási száma: 10409, oktatói: 11324
 • Ügyfélfogadó címe:
  4024 Debrecen, Piac u. 28/c sz. 1/9.
  Ideje: H: 12:00-16:00 és P: 08:00 – 12:00 (az aktuális nyitvatartási idő változhat, figyelje honlapunkat és az ügyfélfogadó ajtaján elhelyezett táblát, a fenti időpontokban is néha, külső helyszínen történő ügyintézés miatt zárva tartunk, kérjük, a személyes megjelenés előtt hívja: +3630/7213848 az irodát!) Megértésüket köszönjük!
 • Tanfolyamra való felvétel módja:

Személyes jelentkezés esetén az ügyfélfogadást az oktatási ügyintéző végzi, szóban tájékoztatja a jelentkezőket az induló tanfolyamokkal kapcsolatos tudnivalókról (jelenleg első sorban „B” kategóriás képzéssel foglalkozunk). Válaszol a felvetődő kérdésekre. Jelentkezés esetén részletesen elmagyarázza és átadja a szükséges nyomtatványokat, előkészíti a tanulószerződést, szükség esetén segíti a nyomtatványok kitöltését. Jelentkezéskor ellenőrzi a 24/2005.(IV. 21.) GKM rendeletében kötelezően előírt feltételeket, a tanfolyamra jelentkezésre és a vizsgáztatásra vonatkozóan. A tanuló a jelentkezési adatlapon nyilatkozik, és bemutatja az I. fokú orvosi alkalmassági papírt, amennyiben az a választott kategóriához szükséges. Online (weboldalunkon keresztül) jelentkezés esetén a tanuló belép az e-titan rendszerbe, és azon keresztül jelentkezik kizárólag kedvezményes „B” kategóriás tanfolyamra. Csak az jelentkezzen kedvezményes „B” kategóriás tanfolyamra, aki megfelel az alábbi feltételek egyikének:

 • Tanuló (önálló keresettel nem rendelkezik)
 • Gyeden, Gyesen lévő
 • Nagycsaládos (min. 3 gyerek)
 • Gyermekét egyedül nevelő
 • Nyugdíjas
 • Munkanélküli
 • Munkahely megtartáshoz vagy munkahely teremtéshez szükséges a jogosítvány

Az online jelentkezés folyamatlépései során a tanuló megismeri és elfogadja a tanulószerződés tartalmát, a képzés feltételeit, a tanulói tájékoztató minden elemét, az adatkezelési tájékoztatót és tudomásul veszi azt. A tanulószerződés megkötésével jönnek létre a jogok és a kötelezettségek. A 18 életévnél fiatalabb jelentkezők szülői/ gondviselői beleegyezéssel köthetnek szerződéstAz Alapítvány a felsorolt feltételek betartása mellett vállalja a vele szerződésre lépett jelentkező járművezetői tanfolyamon történő felkészítését a hatósági vizsgákra. A szerződés teljesítése az első részletfizetéssel kezdődik és az utolsó sikeres gyakorlati vizsgával ér véget, illetve elállás esetén az elszámolás után.

8.  PÁV alkalmassági: A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabálybanelőírt (41/2004.(IV.07.)GKM rendelet)gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

 • Előírt egészségi alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:
 • „B”: I. csoport orvosi alkalmassági igazolás
 • „A1”: I. csoport orvosi alkalmassági igazolás
 • „A2”: I. csoport orvosi alkalmassági igazolás
 • „A”: I. csoport orvosi alkalmassági igazolás
 • AM: nincsen
 • A tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:

„B” kategória

Tanfolyamra jelentkezes feltételei:

 • tanfolyamra az vehető fel, aki a 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb;
 • első tandíj-részlet befizetése;
 • az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés;
 • már meglévő vezetői engedély bemutatása
 • eredeti orvosi alkalmassági igazolás

A vizsgára jelentkezés előfeltétele a Vizsgaközpont informatikai rendszerében létrehozott jelentkezési adatlap létrehozása, és tanuló általi közvetlen, vagy képző szerv útján történő benyújtása a Vizsgaközpont részére. A jelentkezési adatlapot a közúti járművezetői képzésre történő jelentkezéskor a tanuló közvetlenül, elektronikusan kitöltött és hitelesített űrlap formájában a Vizsgaközpont informatikai rendszerén keresztül is jogosult benyújtani a Vizsgaközpont részére.

A jelentkezési adatlap képző szerv általi benyújtása esetén a képző szerv által előkészített jelentkezési adatlapot a tanulónak alá kell írnia, amennyiben pedig a tanuló korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14. életévét betöltötte, de a 18. életévét nem), úgy azt törvényes képviselője is írja alá.

 Elméleti vizsgát az tehet:

• aki az egyéb feltételeknek megfelel és 16 és háromnegyed évét betöltötte

az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el

• kitöltötte a jelentkezési adatlapot

• a jelentkező írni, olvasni tud, és az alapfokú iskolai végzettségről nyilatkozik

• elméleti vizsgadíjat befizette

• érvényes eredeti orvosi alkalmassági igazolással rendelkezik

a tanuló az alapfokú iskolai végzettségét az első elméleti vizsga napján (külföldi bizonyítvány esetén egy héttel korábban) a meghatározottak szerint igazolja a közlekedési hatóság felé, ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

A tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.

Számítógépes elméleti pótvizsgára a vizsgázó a vizsgadíj bankkártyával történő befizetését követően, a Vizsgaközpont kirendeltségén működő ügyfélszolgálatán személyesen is jelentkezhet.

Gyakorlati vizsgát az tehet:

 • aki betöltötte a 17. életévét
 • gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29 óra = 1450 perc) levezetése, illetve az előírt menettávolság (580 km) teljesítése után tehet.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó ez idő alatt a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti.

 1. A vizsgaigazolás kiadásának feltétele:
 2. A Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított igazolást az illetékes közigazgatási hatóság részére küldi meg.
 3. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását
 4. Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolását a tanuló önállóan kezdeményezi a Magyar Vöröskereszt területi irodáiban (elvégzése alól mentesség a 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján).
 1. A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi módokon lehetséges:
 2. a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel
 3. az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával /a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár” -ban/, valamint
 4. a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazolja, vagy annak meglétét előfeltételezi.
 1. A tanuló által igényelt tanfolyam óraszámai, időtartama:
 • Online elméleti „B” tanfolyam (e-learning az e-titan rendszeren keresztül): 75 óra / 180 nap (E-learning elméleti oktatás e-titan rendszerének tulajdonosa: E-Educatio Információtechnológia Zrt. (1111 Budapest XI., Budafoki út 59.) Tel: 06-1-577-0222)
 • Vezetési gyakorlat „B”: 29 óra / 1450 perc
TantárgyElmélet: tanterem (jelenleg szünetel a tantermi oktatás)Gyakorlat  
KategóriaKRESZVezetéselméletSzerkezetüzemeltetésAlapForgalomVizsgaKm
A144410162390
A114446102240
AM124462100
B18649201580
 1. Járműhasználat:

Az oktatót személy szerint a gépjármű típussal lehet kérni. Oktató- gépjárművek: Renault Scenic, Suzuki LY Vitara, amelyek rendelkeznek oktatójármű-igazolással.

 1. Hiányzás pótlása:

A tantermi elméleti oktatás kötelező minimális óraszámú óráin való nem megjelenés esetén pótolni kell a hiányzó óraanyagot. Ebben az esetben egyeztetni kell az elméleti oktatóval, vagy az iskolavezetővel. Sikertelen járműkezelési vizsga után a minimális pótóraszám 2 óra. Sikertelen forgalmi vizsga után a minimális pótóraszám 4 óra. Az elméleti órák (tantermi) időtartama 45 perc, a gyakorlati óráké 50 perc. Vezetési gyakorlatnál napi 2 órás ütemezésben történik az oktatás, főoktatás során lehetősége van 2*2 tanóra megtartására 1 órás szünet beiktatásával. A vezetési gyakorlati óra módosításának, illetve lemondásának legalább a megbeszélt időpont előtt 24 órával meg kell történnie, ellenkező esetben ki kell fizetni a tanórákat, melyeknél az oktató „nem jelent meg „bejegyzést ír a vezetési kartonra, de a kötelező óraszámba nem számítható bele. A gyakorlati órák esetében a megbeszélt időponttól számított 30 perc a kötelező várakozási idő mindkét fél részéről.

 1. A tandíj és vizsgadíj összege, a tandíj és vizsgadíj befizetésének módja:

„B” kategória:

 • elmélet + elsősegély (kedvezményes, e-learning): 30.000.-Ft
 • elmélet + elsősegély (nem kedvezményes, e-learning): 50.000.-Ft
 • gyakorlat (kedvezményes): 7.000.-Ft /óra (a pótórák és a vizsgaóra ugyanennyibe kerül)
 • gyakorlat (nem kedvezményes): 8.000.-Ft /óra (a pótórák és a vizsgaóra ugyanennyibe kerül)
 • gyorsított gyakorlat egységesen (minden munkanapi vezetés): 9.000.-Ft/óra (a pótórák és a vizsgaóra ugyanennyibe kerül)
 • gyakorlat hozzánk áthelyezett tanulóknak egységesen: 8.000.-Ft/óra (a pótórák és a vizsgaóra ugyanennyibe kerül)
 • elméleti vizsgadíj: 4.600.-Ft /vizsga (pótvizsgadíj ugyanennyibe kerül)
 • gyakorlati vizsgadíj: 11.000.-Ft /vizsga (pótvizsgadíj ugyanennyibe kerül)
 • pályahasználati díj forgalmi vizsgán és forgalmi pótvizsgán egységesen: 12.700.-Ft/vizsga
 • forgalmi pótvizsga esetén 4 pót gyakorlati órát kötelező venni

A képzés és vizsgáztatás díjának megfizetése: A képzés és vizsgáztatás díjai elsősorban bankkártyával, átutalással, illetve a Képző szerv ügyfélszolgálatán készpénzben fizethetők meg. A képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult, a képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz. Átutalással történő fizetés esetén az átutalás közleményében minden esetben fel kell tüntetni a Tanuló pénzügyi azonosító kódját (e-titan rendszer!), a Tanuló nevét és a képzés kódját (e-titan rendszer!). Az elméleti és a gyakorlati képzés díját az adott képzésrész megkezdése előtt kell megfizetni, ennek megtörténtéig a képzésrész nem kezdhető meg. A gyakorlati képzés díja részletekben is fizethető, a vezetési órák megkezdése előtt. A hatósági vizsgák és pótvizsgák díjait a Tanuló köteles előre, a vizsgára jelentést megelőzően megfizetni.           
A képzés során meghatározott díjak minden esetben, forintban (HUF) értendőek. Eltérő pénznemben történő befizetés esetén jelentkező konverziós költségek és egyéb díjak a befizetőt terhelik.

Az autósiskola az árváltoztatás jogát fenntartja!

Számítógépes elméleti pótvizsgára a vizsgázó a Vizsgaközpont kirendeltségén a vizsgadíj bankkártyával történő befizetését követően, személyesen is jelentkezhet.

 1. A tantárgyak hallgatása és vizsgázás alóli felmentések:

„A” kategória:

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól, aki

a) „A2” alkategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;

b) „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett –„A korl.” kategóriás vagy

„A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.”

kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.

 1. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei:
 2. lehetőség van gyakorlati oktató cseréjére, melyre új vezetési karton érvényesítése szükséges
 • a tanuló kérésére az iskolavezető köteles kiállítani 3 munkanapon belül a „Képzési Igazolás” nyomtatványt, amelyet átad a tanuló részére, és/vagy e-mailben csatolva megküld a tanuló e-mail címére a tanuló kérésére
 • Azok a tanulók, akik az Alapítványnál pályázat útján kedvezményesen tanulnak, és nem fejezik be sikeresen a teljes tanfolyamot vagy akik elállnak a tanulói szerződéstől / nem- vagy máshol folytatják tanulmányaikat/, úgy azok a gyakorlati alapóráig hátralevő tandíjból az Alapítvány fenntartásához szükséges költségarányt kötelesek megfizetni, ez gyakorlati óránként 20%. Ezen felül meg kell fizetni a kedvezményes és a nem kedvezményes elméleti tandíj közötti különbözetet visszamenőlegesen is.
 • Azok a tanulók, akik nem veszik igénybe az Alapítványi támogatást és a szerződés a tanuló részéről kerül felmondásra, vagy válik lehetetlenné a teljesítés, akkor a hátralevő kötelező óraszámokra az óradíj 20%-át kell megfizetni.
 1. Az oktatás helyszínei:
 • elmélet: e-learning képzés
 • gyakorlópálya: Debrecen, Bartók B. u. 115. sz.
 • váltási hely: Debrecen, Arany János utca, Autóbusz állomás parkoló, vagy külön kérésre a kívánt helyen
 1. Pótórák igénylésének módja, díjai:
 • elméleti e-learning pótórák díja egységesen 7.500.-Ft (30 nap/10 óra) amelyet a tanuló önállóan az e-titan rendszeren keresztül igényelhet és bankkártyával kiegyenlíthet, vagy átutalással teljesíthet
 • hatósági vizsgafelkészítő e-learning órák díja egységesen 7.500.-Ft (90 nap/12 óra) amelyet a tanuló önállóan az e-titan rendszeren keresztül igényelhet és bankkártyával kiegyenlíthet, vagy átutalással teljesíthet
 • hatósági vizsgafelkészítő e-learning pótórák díja egységesen 7.500.- (30 nap/10 óra) amelyet a tanuló önállóan az e-titan rendszeren keresztül igényelhet és bankkártyával kiegyenlíthet, vagy átutalással teljesíthet
 • Pót gyakorlati órák igénylésének módja: pótórákat a szakoktatóval egyeztetve lehet igényelni, és/vagy az e-titan rendszeren keresztül lehet önállóan megrendelni, valamint bankkártyával/átutalással kiegyenlíteni. Díjakat lásd: 15. pontban
 • Engedélyező hatóság:
 • Építési és Közlekedési Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály

1138 Budapest, Váci út 188. D épület földszint

+36 (1) 477-1551, kghf@ekm.gov.hu

 • Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
 • Budapest, Petzvál József u. 39.
 • KAV Hajdú-Bihar Vármegye Ügyfélszolgálat

4025 Debrecen, Széchenyi utca 46. (bejárat az Arany János út 53. felől)

 Telefon: +36-52-502-105 E-mail: hajdu@kavk.hu

 • A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
 • a vizsga helyéről és időpontjáról a képzőszerv tájékoztatja
 • a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban meg kell jelennie, a járművezetésnek megfelelő öltözetben.
 • személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolhatja.
 • amennyiben vezetői engedéllyel, továbbá vizsgaigazolással is rendelkezik, azt a vizsgára hozza magával
 • a hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét aláírásával igazolja
 • a vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető
 • a tanuló köteles beiratkozáskor a 8 általános iskolai osztály elvégzésének tényét hitelt érdemlő módon igazolni.
 • a tanuló köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, a foglalkozásról való hiányzást pótolni kell.
 • köteles az oktatási, ill. megkötött szerződés szerinti díjrészletet befizetni.
 • a sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül az összes vizsgát abszolválnia kell a tanulónak.
 • a sikeres közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsga két évig érvényes.
 • Sikertelen elméleti vizsga esetén a vizsgát meg kell ismételni. Ha a vizsgázó a vizsgáját nem teljesíti a megadott időn belül, úgy az összes többi vizsgája érvényét veszti. Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsgára a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán lehet jelentkezni. Ugyanitt fizetendő a pótvizsgadíj is.
 • Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga esetén a tanulónak PAV vizsgálaton kell részt vennie.
 • A sikeres elméleti vizsgát követően a gyakorlati oktatás az éppen aktuális oktató kapacitás függvényében kezdhető el.
 • A tanuló a képzés során oktatót, ill. gépkocsit is válthat az iskolavezetővel egyeztetve.
 • A gyakorlati vezetés időpontja az oktató és a tanuló közös megállapodásával, általában telefonos egyeztetés útján jön létre. Lemondani vagy megváltoztatni csak az oktatónál a vezetés megkezdése előtt legkésőbb 48 órával lehet. Amennyiben a tanuló a 48 órás kötelezettségének nem tesz eleget, az iskola a tanórákat hiányzásnak tekinti. Hiányzás esetén az adott időre a befizetett óradíj elveszik, a még be nem fizetett óradíjat pedig köteles utólag befizetni (pl. hogy ha a hiányzás az első óra lett volna az oktatónál).
 • A tanuló köteles az előre egyeztetett időpontban gyakorlati oktatásra megjelenni. Hiányzás esetén az adott időben befizetett óradíjat elveszíti. Az elmaradt órákat köteles levezetni, és annak tandíját ismételten befizetni.
 • A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos feljegyzése mellett – saját kezűleg aláírta.
 • Az előre megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható késések miatt.
 • Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani.
 • Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli.
 • A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek (pl. hatósági előírások, üzemanyag árváltozás stb.) vagy előre nem várt piaci körülmények változása esetén változhatnak.
 • Az oktatójárművet az iskola biztosítja a tanuló számára.
 • Amennyiben már rendelkezik vezetői engedéllyel, vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.
 • A vizsgákról való hiányzás következménye, illetve a vizsgák lemondására vonatkozó szabályok:

A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak abban az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti.

Abban az esetben, amennyiben a vizsgázó az 5 napos határidőn belül – önhibáján kívüli okok miatt (pl. betegség) – tudja csak távolmaradását jelezni, úgy a kiírt vizsga időpontja után 8 napon belül orvosi igazolással ellátott kérelmet nyújthat be a közlekedési hatósághoz, akik mérlegelési jogkörben döntenek az újabb vizsgára vonatkozó vizsgadíj-mentességről.

 • A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk:
 • A sikeres forgalmi vizsgáról a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.
 • A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági igazolás, személyazonosító okmány, lakcímkártya) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda, illetve kormányablak) a vezetői engedély kiállítását.
 • Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím. Az állandó bejelentett magyarországi lakcím megléte magyar állampolgár esetében is feltétel.
 • Az első vezetői engedély elkészítése díjmentes.
 • A „B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít. A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.
 • Nem magyar állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély, vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím.
 • A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a képzéshez állami támogatás igényelhető. A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint. Az igényléshez, a sikeres elméleti vizsga után, a tanuló kérheti az igazolás kiállítását az autósiskola ügyintézőjétől. Az igazolás benyújtható a Magyar Államkincstárhoz.

Debrecen, 2024. 04. 01.                                                                                                                                          Dr. Gajdos Zoltán Zsolt

                                                                                                                                iskolavezető

A fenti tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat megismertem és elfogadom. A tájékoztató a tanulói szerződés részét képezi.

Debrecen, 2024. ……………. …