Figyelem! Csak akkor jelentkezzen itt a „B” kategóriás kedvezményes/támogatott tanfolyamra, ha megfelel a pályázati feltételek valamelyikének, amelyet itt olvashat!- Egyéb esetben a jelentkezés személyesen történik!
Kedvezményes járművezetői- képzésre kedvezmény igénybevételének mely feltétele jellemzi a pályázót? legalább 1 feltételnek meg kell felelni: Mozgáskorlátozott Munkanélküli (vagy családtagja munkanélküli) Minimálbéres (vagy családtagja minimálbéres) Nagycsaládban él (eltartott gyermekek száma 3 v. több) Tanuló (önálló keresettel nem rendelkezik) GYED-en, GYES-en .CSED-en lévő (vagy családtagja az) Gyermekét egyedül nevelő Nyugdíjas Munkahelyi elhelyezkedéshez, vagy munkahely megtartásához szükséges vezetői engedély A pályázó, aki a feltételeknek megfelel, tanulószerződést köt, melyben kötelezi magát, hogy tanulmányait az Alapítványnál végzi el. Aki ezt nem teljesíti (nem kapja meg a vezetői engedélyét), annak vissza kell fizetni a kedvezményt a tanulói szerződésnek, és a tanulói tájékoztatónak megfelelően. A tanítás költségeit részletekben is lehet fizetni. A tanítás folyamata a részletfizetésnek megfelelően zajlik. A fent, általam megjelölt pályázati feltételeknek megfelelek, valós adatokat közöltem az online felületen. Debrecen, 2023.01…………..hó…01………..nap

Felnőttképzési szerződés (e-learning elméleti képzésben résztvevő tanulók számára)

amely létrejött egyrészről az

„Hajdúring” Közérdekű Közhasznú Alapítvány

Székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 28/c. 1/9.

Adószám: 18542455-1-09

Bírósági nyilvántartási szám:09-01-0000586

Iskola azonosító: 3422

Képzési engedély száma:                                           
                       HAKV/NS/A/138-4/2006.                                     
                       KE/ST/82/A/1409/1/2013.  

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003803

mint képzést folytató intézmény, továbbiakban: Képző szerv, 

másrészről

név:

születési név:

anyja neve: 

születési hely, idő:

lakcím:

telefon: 

e-mail cím: 

személyigazolvány szám: érvényességi idő:

mint a képzésben résztvevő, továbbiakban: Tanuló, együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

A Képző szerv tájékoztatja a Tanulót, hogy a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. Korm. rend. (IX.2.) és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rend. (a továbbiakban: GKM rendelet) szerint teljes képzési szolgáltatást nyújtó képző szerv. A képzési engedélye alapján, az engedélyben megjelölt kategóriákban elméleti és gyakorlati oktatást is végez. A Képző szerv tájékoztatja továbbá a tanulót arról is, hogy felnőttképzési tevékenységét a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Felnőttképzési törvény) 2/A. § (1) bekezdése alapján a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentés alapján végzi. A Képző szerv felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: B/2020/003803.  Jelen szerződést a Felek a Felnőttképzési törvény szabályai alapján kötötték meg.

  • A képzés általános adatai

A képzés „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányul. 

  • Az elméleti képzés
  • 2.1 Az elméleti képzést a Képző szerv az etitan.hu oldalról elérhető e-Titán Rendszer használatával, e-learning rendszerű hatósági képzés formájában végzi. 

2.2 Az elméleti képzés helyét a Tanuló választhatja meg, a képzés bárhol végezhető, megfelelő informatikai környezet megléte esetén. 

2.3 Az elméleti képzés időtartama (óraszáma): az e-Titán Rendszerben az e-learning tananyag az elsajátítás megkezdésétől (az e-Titán Rendszerben az e-learning oktatás indítása gomb megnyomása) számított 75 órán keresztül, legfeljebb 180 napon belül érhető el, amely időtartam pótóra egységgel bővíthető. Az elméleti képzés a képzés díjának megfizetését követően haladéktalanul, de legfeljebb az azt követő 15 napon belül kezdhető meg. E határidő lejártát követően a képzés csak a díj ismételt megfizetése esetén kezdhető meg. Az elméleti képzés ütemezése a Tanuló előrehaladásától függ.

2.4 A képzés során a GKM rendeletben előírt tantárgyak sajátíthatók el. A Tanuló előrehaladásának, teljesítményének ellenőrzése és értékelése az e-learning tananyagban található tesztek eredményeinek azonnali visszajelzésével történik.

2.5 Az elméleti képzés sikeres elvégzéséről tanfolyam-igazolás kerül kiállításra.

2.6 Az elméleti képzés tantárgyai alól felmentés kizárólag a GKM rendeletben meghatározott esetekben adható. A tanuló számára a felmentés tárgyát képező tantárgy e-learning tananyaga is elérhető, de ennek elvégzése nem kötelező és az elméleti képzés díját a felmentés nem módosítja. 

  • A gyakorlati képzés – vezetési gyakorlat

3.1 Felek rögzítik, hogy aTanuló a vezetési gyakorlatra az oktatót az e-Titán Rendszerben önállóan is jogosult kiválasztani. 

3.2 A vezetési gyakorlatra a képzéshez előírt valamennyi elméleti vizsga sikeres elvégzése után kerülhet sor.
A kötelezően teljesítendő, minimális vezetési óraszám a forgalmi vizsgával együtt: 30 óra.
A vezetési órákra aválasztott gyakorlati oktatóval egyeztetett időpontban és helyszínen kerül sor.

3.3 A vezetési gyakorlat során elsajátítható ismeret: forgalmi vizsgára felkészítés, a(z) „B” kategóriába tartozó vezetési jogosultság megalapozása.

3.4 A Tanulónak a vezetési gyakorlat során történő előrehaladását és teljesítményét az oktatás során az oktató értékeli.

3.5 A Tanuló tudomásul veszi, hogy a kötelező vezetési órákról hiányzás nem megengedett, az elmaradt órák pótlása a gyakorlati oktatóval egyeztetve kötelező. A Tanuló a vezetési óráról 30 percet meghaladó késése, vagy legalább 48 órával korábban, előzetesen be nem jelentett távolmaradása esetén az adott vezetési óra díját elveszti. Az oktató 30 percet meghaladó késése esetén a Tanuló számára az elmaradt vezetési óra díjmentes. Az elmaradt vezetési óra nem számolható bele az kötelezően előírt minimális óraszámba.

  • Vizsgázásra vonatkozó rendelkezések

4.1 Elméleti vizsga

Az elméleti vizsgá(k)ra bocsátás feltételei: az elméleti tananyag(ok) elsajátítása, a sikeres záróvizsga(k) letétele, a tanfolyam-igazolás kiállítása, valamint a vizsgadíj megfizetése (4.600.-Ft). Az elméleti vizsgára bocsátás további feltétele, hogy a GKM rendelet 10. § (1) bek. a) pontja szerinti, a tanfolyam megkezdésétől az első vizsgaeseményig számított időtartam még nem telt el, továbbá a Tanuló a GKM rendelet 10. §-ában meghatározott egyéb feltételeknek is megfelel.

A GKM rendelet szerint, a tanfolyam megkezdésétől az első vizsgaeseményig (9 hónap), illetve a sikeres elméleti vizsgaeseményig (12 hónap) számított időtartam túllépése esetén a jelen szerződés keretében megkezdett képzés nem folytatható. Ilyen esetben a vezetői engedély megszerzése céljából új beiratkozással, új képzést kell indítani.

A Tanuló tudomásul vesz, hogy a GKM rendelet értelmében az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első hatósági vizsga napján kell igazolnia (kivéve, ha AM kategóriás képzésben vesz részt, illetve ha végzettségét egy korábbi kategória megszerzése során már igazolta). Ennek elmulasztása esetén – annak pótlásáig – a soron következő vizsgára nem jelentkezhet.

A vizsga szervezésének módja, formája: közlekedési hatóság által szervezett, számítógépes elméleti vizsga. 

4.2 Gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: a minimálisan kötelező vezetési óraszám (29 óra) és forgalmi vizsgák esetén a menettávolság teljesítése (580 Km), valamint a hatósági vizsgadíj (11.000.-Ft) és a pályahasználati díj (12.700.-Ft) + vizsgaóra (6.000.-Ft) megfizetése. A gyakorlati vizsgára bocsátás további feltétele a GKM rendelet 11. §-ában meghatározott egyéb feltételeknek való megfelelés. A vizsga szervezésének módja, formája: közlekedési hatóság által szervezett, a GKM rendeletben előirt gyakorlati vizsga(k). Pót forgalmi vizsga esetén kötelező a 4 pót gyakorlati óra.

5. Képzés és vizsgáztatás díjai, megfizetésének módja

5.1 Elméleti képzés díjai pályázati alapítványi támogatással

*Az alapóra egység (180 nap/ 75 óra) *30.000.- Ft, azaz *Harmincezer forint.

  Pótóra egység: (30 nap/12 óra) 7.000.-Ft, azaz Hétezer forint.

5.2 A gyakorlati képzés és pótóra díja pályázati alapítványi támogatással: A gyakorlati oktatók gyakorlati képzési díjairól a Tanuló előzetesen is tájékozódhat az e-Titán Rendszerben. Tanuló tudomásul veszi, hogy a gyakorlati képzés díja – beleértve a pótórák díját is – az e-Titán Rendszerben a gyakorlati oktató kiválasztásától, illetve az autósiskola által kijelölt oktatótól függ, és a kiválasztás időpontjától kezdődően a gyakorlati képzés során nem változik.
Kivételt képez ez alól, ha

a) a Tanuló és a szakoktató ezt közösen kezdeményezik, 

b) a Tanuló a gyakorlati képzés során másik oktatót kíván választani – ebben az esetben a kiválasztott új gyakorlati oktató által alkalmazott díjak eltérőek lehetnek,

c) az oktatási költségek a képzőszervtől független körülmények miatt jelentős mértékben megváltoznak.

A gyakorlati képzés díja a kiválasztott gyakorlati oktató által alkalmazott óradíj és a 3.2 pont szerinti kötelező óraszám szorzata, amely nem tartalmazza a Tanuló által igénybe venni kívánt pótórák díját. A jelen szerződés megkötésének az időpontjában a gyakorlati képzés legalacsonyabb díja: gyakorlati óránként *6.000.-Ft, azaz *Hatezer forint, a legalacsonyabb gyakorlati pótóra díja: *6.000.- Ft, azaz *Hat

ezer forint. A Tanuló tudomásul veszi, hogy az általa választott gyakorlati oktató által alkalmazott díjak a jelen szerződésben megjelölt díjaknál magasabbak is lehetnek, illetve, ha a tanuló gyorsított gyakorlati képzésben (garantált heti 6 óra) kíván részt venni. akkor a gyakorlati oktatás díja 8.000.-Ft/óra.

5.3. A képzés díja az elméleti képzés és a gyakorlati képzés díjából tevődik össze. A képzés díjánál figyelembe kell venni az elméleti képzés alapóra egységének, valamint a gyakorlati képzés kötelező óraszámának a díját, továbbá szükség szerint az elméleti és gyakorlati képzés pótóradíjait.

5.4 Elméleti és gyakorlati vizsga díja: A mindenkori érvényes vizsgadíjakat a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 20.) KHEM rendelet határozza meg.

5.5 A képzés és vizsgáztatás díjának megfizetése: A képzés és vizsgáztatás díjai bankkártyával, átutalással, illetve a Képző szerv ügyfélszolgálatán készpénzben fizethetők meg. Átutalással történő fizetés esetén az átutalás közleményében minden esetben fel kell tüntetni a Tanuló pénzügyi azonosító kódját (e-titan rendszer!), a Tanuló nevét és a képzés kódját (e-titan rendszer!). Az elméleti és a gyakorlati képzés díját az adott képzésrész megkezdése előtt kell megfizetni, ennek megtörténtéig a képzésrész nem kezdhető meg. A gyakorlati képzés díja részletekben is fizethető, a vezetési órák megkezdése előtt. A hatósági vizsgák és pótvizsgák díjait a Tanuló köteles előre, a vizsgára jelentést megelőzően megfizetni.
A képzés során meghatározott díjak minden esetben, forintban (HUF) értendőek. Eltérő pénznemben történő befizetés esetén jelentkező konverziós költségek és egyéb díjak a befizetőt terhelik.

5.6 Az elméleti képzési díjat a Képző szerv nem téríti vissza, különösen a Tanuló által használt informatikai környezet hiányosságai esetén, valamint abban az esetben sem, amennyiben a tanuló a rendelkezésére álló határidőig nem fejezi be sikeresen a részére biztosított tananyag tanulását.

5.7 A Tanuló elfogadja, hogy a Képző szerv a befizetett képzési díjakról a Tanuló által megadott számlázási adatok alapján elektronikus számlát, a befizetett vizsgadíjakról pedig számviteli bizonylatot állít ki.

5.8 A Tanuló a Képző szerv által kiállított elektronikus számlákat és számviteli bizonylatokat az e-Titán Rendszerben, egyedi autentikációt követően megtekintheti, számítógépére letöltheti.

6. Felek jogai és kötelezettségei

6.1 A Képző szerv vállalja, hogy biztosítja az elméleti oktatáshoz szükséges zárt rendszerű elektronikus távoktatáshoz a szükséges hozzáférési jogosultságot. 

6.2 A Képző szerv, illetve közreműködője a vizsgák pontos időpontját – amennyiben ezt az illetékes hatóságtól kapott tájékoztatás időpontja lehetővé teszi – öt nappal a tervezett vizsgát megelőzően közli a Tanulóval.

6.3 A Képző szerv tájékoztatja a tanulót arról, hogy a Felnőttképzési törvény 15. § (1) bekezdés ab) pontjában meghatározott kötelezettségének eleget téve a tanuló természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére és adóazonosító jelére vonatkozó adatokat szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. A Képző szerv jelen szerződésben tájékoztatja a tanulót arról, hogy a Polgár Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában az adattovábbítást megtilthatja. 

6.4 A Tanuló elfogadja a képzés oktatás rendjét, és vállalja, hogy teljesíti az oktatás rendjébe illesztett vizsgákat. A Tanuló köteles betartani a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat, és vállalja, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely oktatóit, illetve a Képző szerv érdekeit sértené vagy károsítaná.

6.5 A Tanuló tudomásul veszi, hogy szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni. A Tanuló tudomásul veszi azt is, hogy ha a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Képző szerv jogosult a szerződést egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni.

6.6 A Tanuló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Képző szerv által a Képző szerv honlapján (www.hajduring.hu) közzétett, az e-learning képzések feltételeire és az e-Titán Rendszer alkalmazására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) és tanulói tájékoztatót. Jelen szerződésben a „ * ” jelölt részek az alapítványi támogatással kedvezményes tandíjakra vonatkoznak, amelynek feltételeit a Képző szerv honlapján (www.hajduring.hu) közzétett pályázatok és a tanulótájékoztató tartalmazza, amelyet a tanuló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja azt.

6.7 A Tanuló elfogadja, hogy a Képző szerv az ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani.
A módosításról, annak hatályba lépése előtt előzetesen értesíti a Tanulót a honlapján (www.hajduring.hu) keresztül. Az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára az ÁSZF megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ÁSZF-módosítás elfogadásának minősül, ha a Tanuló az ÁSZF-módosítás hatályba lépését követően a Képző szerv szolgáltatását továbbra is igénybe veszi.

6.8 Ezen szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve mondhatják fel. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali hatályú megszüntetését kezdeményezheti. A jelen képzési szerződés megszűnik akkor is, ha a Tanuló írásban bejelenti, hogy a képzést másik képző szervnél kívánja folytatni, továbbá megszűnik az ÁSZF-ben meghatározott esetekben. Tanuló tudomásul veszi, hogy a képzési szerződés megszűnése, vagy megszüntetése esetén a Képző szerv jogosult a Tanulónak az e-Titán Rendszerben az e-learning tananyaghoz történő hozzáférését megszüntetni, illetve a pályázati támogatott és nem támogatott tandíj különbözetet megfizettetni.

Azok a tanulók, akik az Alapítványnál pályázat útján tanulnak, és nem fejezik be sikeresen a teljes tanfolyamot vagy akik elállnak a tanulói szerződéstől / nem- vagy máshol folytatják tanulmányaikat/ , úgy azok az alapóráig hátralevő tandíjból az Alapítvány fenntartásához szükséges költségarányt kötelesek megfizetni. Ez tanóránként 50%, ez a nem kedvezményes óradíjra vonatkozik. Ezen felül meg kell fizetni a kedvezményes és a nem kedvezményes tandíj közötti különbözetet visszamenőlegesen is, és a vizsgáztatással kapcsolatos költségek 100%-a a vizsgáztatási díjból a képzőszervet illeti abban az esetben is, amennyiben a vizsgáztatásra nem kerül sor. 

6.9 Tanuló kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte és jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a Képző szerv által, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt célból és feltételek szerint történő kezeléséhez.
A Képző szerv ezzel egyidejűleg tájékoztatja a Tanulót arról, hogy az Adatkezelési Tájékoztató a www.hajduring.hu honlapon elérhető.

6.10 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a GKM rendelet, a Felnőttképzési törvény, valamint a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Debrecen, 2023……………………………..

Tanuló

Képző szerv

……………………………………….

Törvényes képviselő