1. A Képzőszerv neve:
  „Hajdúring” Közérdekű, Közhasznú Alapítvány (elnök: Gajdos Zoltán)
  Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 28/c. 1/9. alapitvany@hajduring.hu
  Telefon: +3630/5444460,  weboldal: www.hajduring.hu
 2. Cégformája:
  Közhasznú Alapítvány                                                                         
 3. Bírósági nyilvántartási szám:09-01-0000586

Felnőttképzési nytsz: B/2020/003803

Iskola azonosító: 3422 (NKH)

Képzési engedély száma:                                            
HAKV/NS/A/138-4/2006.                                     
KE/ST/82/A/1409/1/2013.

 • Iskolavezető:
  Dr. Gajdos Zoltán Zsolt: Tel: 0630/4148482, alapitvany@hajduring.hu
  NKH nyilvántartási száma: 10410, oktatói: 11325
  Iskolavezető helyettes:
  Gajdos Zoltán: Tel: 0630/5444460, alapitvany@hajduring.hu
  NKH nyilvántartási száma: 10409, oktatói: 11324
 • Ügyfélfogadó címe:
  4024 Debrecen, Piac u. 28/c sz. 1/9.
  Ideje: H: 12:00-16:00 és P: 08:00 – 12:00 (az aktuális nyitva tartási idő változhat, figyelje honlapunkat és az ügyfélfogadó ajtaján elhelyezett táblát, a fenti időpontokban is néha, külső helyszínen történő ügyintézés miatt zárva tartunk, kérjük, a személyes megjelenés előtt hívja az irodát! (Megértésüket köszönjük!)
  Tel: +3630/7213848
 •  Elméleti oktatás: e-learning
 • Gyakorlati oktatás: Tanpálya- Debrecen,
  Bartók B. u. 115. sz.
  Forgalmi oktatásváltás helye: Debrecen,
  Arany János utca Autóbusz állomás parkoló, vagy külön kérésre idő és kilométer beszámítással
  a kívánt helyen
  Oktató- gépjárművek:
  Renault Scenic, Suzuki LY Vitara
 • Tanfolyamra való felvétel módja:

Az ügyfélfogadást az oktatási ügyintéző végzi, szóban tájékoztatja a jelentkezőket az induló tanfolyamokkal kapcsolatos tudnivalókról. Válaszol a felvetődő kérdésekre. Jelentkezés esetén részletesen elmagyarázza és átadja a szükséges nyomtatványokat, előkészíti a tanulószerződést, szükség esetén segíti a nyomtatványok kitöltését. Jelentkezéskor ellenőrzi a 24/2005.(IV. 21.) GKM rendeletében kötelezően előírt feltételeket, a tanfolyamra jelentkezésre és a vizsgáztatásra vonatkozóan. A tanuló a jelentkezési adatlapon nyilatkozik, és bemutatja az orvosi alkalmassági papírt. Online jelentkezés esetén a tanuló az e-titan rendszeren keresztül jelentkezik kizárólag „B” kategóriás tanfolyamra. Az online jelentkezés folyamatlépései során a tanuló megismeri és elfogadja a tanulószerződés tartalmát, a képzés feltételeit, a tanulói tájékoztató minden elemét, az adatkezelési tájékoztatót és tudomásul veszi azt. A tanulószerződés megkötésével jönnek létre a jogok és a kötelezettségek. A 18 életévnél fiatalabb jelentkezők szülői/ gondviselői beleegyezéssel köthetnek szerződéstAz Alapítvány a felsorolt feltételek betartása mellett vállalja a vele szerződésre lépett jelentkező járművezetői tanfolyamon történő felkészítését a hatósági vizsgákra. A szerződés teljesítése az első részletfizetéssel kezdődik és az utolsó sikeres gyakorlati vizsgával ér véget, illetve elállás esetén az elszámolás után.

 8.    PÁV alkalmassági: A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabálybanelőírt (41/2004.(IV.07.)GKM rendelet)gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

9.        24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 4.§ (4) Képzésre az vehető fel, aki:

a) megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte (58/2011.(XI.24.)NFM rendelet), vagy

aa) tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,

b) megfelel az elméleti vizsgára bocsátás feltételei közül a 10. § (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében foglaltaknak, továbbá a vizsgára bocsátás feltételeiről – így különösen a külön jogszabályokban megfogalmazott orvosi, pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételekről – igazoltan tájékoztatásban részesült,

c) a képzés megkezdésekor nyilatkozik arról, hogy megfelel a 10. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak.

24/2005.(IV.21.)GKM rendelet 9.§ (10) A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a 10. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint igazolja a közlekedési hatóság részére.

(11) Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a (10) bekezdésben meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei

10. § (1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

a) a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a 7. § szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,

b) megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,

c) nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud,

a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül – a „K” kategóriás jármű vezetője kivételével – a jogszabályban előírt életkornál

da) tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb,

e) a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,

f) a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

 (4) A 9. § (10) bekezdésében meghatározott feltétel igazolható:

a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány

ba) eredeti példányával,

bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,

bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy

bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

(5) Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

11. § (1) Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

a) a 10. § (1) bekezdés b)-c) pontjában, valamint (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel,

b) a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte; „AM” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható. Közoktatási intézmény által végzett képzés esetén gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki a jogszabályban meghatározott életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, azonban forgalmi vizsgára csak a jogszabályban meghatározott életkor betöltése után bocsátható,

c) az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a 9. § (7) bekezdése alapján a vizsgakötelezettség alól mentesült és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes, továbbá

d) a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az erről szóló 7. § szerint kiállított igazolást a közlekedési hatóság részére bemutatta; ez a követelmény nem vonatkozik arra, aki a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének az elvégzése alól felmentést kapott, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,

e) a 3. számú melléklet 3.2.1. táblázatában meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette,

f) a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

(3) Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki

a)7automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy

b) mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más – de ugyanabba a kategóriába tartozó – jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni, vagy

c) a meglévő lassú jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyét (járművezetői igazolványát) „T” kategóriára kívánja kiterjeszteni, vagy

d) számára a bíróság – külön jogszabály alapján – a járművezetés újbóli gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé.

(4) A 10. § (2) bekezdésének a) és e) pontjaiban foglalt kategóriás forgalmi vizsgára abban az esetben bocsátható a közúti járművezető, ha az előfeltételként meghatározott kategóriából már minden vizsgakötelezettségének sikeresen eleget tett.

A vizsgák érvényessége, a vizsgaigazolás kiállítása

14. § (1) A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga – a 11. § (1) bekezdésének c) pontja tekintetében – két évig érvényes.

(3) Ha a vizsgázó az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

(5) A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 8. mellékletben előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását. Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését minden esetben a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.

10.        A  járműkategóriák minimális óraszáma:( kötelező+a képző szerv) által biztosított óraszámok

TantárgyElméletGyakorlat  
KategóriaKRESZVezetéselméletSzerkezetüz.AlapForgalomVizsgaKm
A144410162390
A114446102240
AM124462100
B18649201580

E-learning elméleti oktatás: E-Educatio Információtechnológia Zrt. (1111 Budapest XI., Budafoki út 59.) Tel: 06-1-577-0222 E-learning képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a képző szerv igazolást állított ki. Tantermi képzés esetén a tanuló kérésére az iskolavezető 3 munkanapon belül kiadja a képzési rész (tantárgy) elvégzését tanúsító igazolást, és a közlekedési hatóság részére megküldi.

11.      Járműhasználat: Az oktatót személy szerint a gépjármű típussal lehet kérni. Oktató- gépjárművek: Renault Scenic, Suzuki LY Vitara, melyek rendelkeznek oktatójármű-igazolással. A motorkerékpárra és a segédmotoros kerékpárra vonatkozóan nem kell oktatójármű-igazolást kiállítani. Az oktatójárműveket a képzőszerv biztosítja. Külön engedéllyel rendelkező /a 24/2005.IV.21.)GKM rendelet 5. illetve 6. melléklete szerint/ magánjárművel történő oktatás a képző szerv külön megállapodása szerint történik. A képzés során bekövetkezett baleset esetén a felmerülő káresemény következményeit a képző szerv viseli. Szándékos, vagy nagyfokú gondatlanság miatt bekövetkezett káresetért/balesetért a vétkes kerül felelősségre vonásra. illetve kártérítést fizet.

12.     Hiányzás pótlása: Az elméleti oktatás kötelező minimális óraszámú óráin való nem megjelenés esetén pótolni kell a hiányzó óraanyagot. Ebben az esetben egyeztetni kell az elméleti oktatóval, vagy az iskolavezetővel.. Sikertelen járműkezelési vizsga után a minimális pótóraszám: 2. Sikertelen forgalmi vizsga után a minimális pótóraszám: 4 .A gyakorlati pótvizsgák díja megtekinthető kifüggesztve az Alapítvány irodahelyiségében! Az elméleti órák (tantermi) időtartama 45 perc, a gyakorlati óráké 50 perc. Vezetési gyakorlatnál napi 2 órás ütemezésben történik az oktatás, főoktatás során lehetősége van 2*2 tanóra megtartására 1 órás szünet beiktatásával. A vezetési gyakorlati óra módosításának, illetve lemondásának legalább a megbeszélt időpont előtt 24 órával meg kell történnie, ellenkező esetben ki kell fizetni a tanórákat, melyeknél az oktató „nem jelent meg „bejegyzést ír a vezetési kartonra, de a kötelező óraszámba nem számítható bele. A gyakorlati órák esetében a megbeszélt időponttól számított 30 perc a kötelező várakozási idő mindkét fél részéről.

13.     Az érvényes tandíjakat a tandíjmelléklet tartalmazza kategóriánként.

14.   Mentesítések: 24/2005. (IV.21.)GKM rendelet 11. §  (5) Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki

a) „A2” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;

b) „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A2” vagy „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” vagy „A2” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;

(6) A 10. § (2) bekezdésében előírt vezetői engedély helyett egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító – a közlekedési hatóság által kiállított – a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani.

(7) Amennyiben a tanuló a (3) vagy (5) bekezdésben foglaltak alapján mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie. A 12 hónapon túl kizárólag a (3) bekezdés alapján mentesülők esetében a teljes gyakorlati képzés, az (5) bekezdés alapján mentesülők a teljes képzés megismétlését követően jelenthető újabb vizsgára.

4.§ (5) Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.

(6) A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni. 31/1992.(XII.19.)NM rendelet 2.§ (1): Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvostudományi egyetemeken

végzett állatorvosok, továbbá az egészségtudományi alapképzésekben (főiskolai) képzésekben (diplomás) ápoló, védőnő, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, közegészségügyi felügyelő, járványügyi ellenőr, egészségügyi szakoktató, intézetvezető szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzettek, valamint az egészségügyi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben állam által elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők a szakképesítés megszerzését tanúsító okirattal igazolhatják. Minden egyéb mentesítést a 24/2005.(IV.21.)GKM rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

15.   Tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiállításának, továbbá kiadásának (jogviszony megszüntető) módja: A tanuló áthelyezés a tanuló kizárólag írásban, a  képzőszerv nevére és címére címzett kérelme alapján indul a beérkezés napjától kezdődően, 18 éven aluli tanuló esetében, csak a gondviselő és a tanuló egybehangzó írásbeli kérelme alapján. A tanuló áthelyező (képzési igazolás) 3 napon belül a képzőszerv részéről kiállításra kerül. A 3 példányos tanuló áthelyezési igazolást a képző szerv iskolavezetője aláírásával hitelesíti. A kiállítás tényéről, az elszámolásról, a kiállítástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatja a képzőszerv a tanulót. A tanuló áthelyező (képzési igazolás) önmagában joghatás kiváltására nem alkalmas. A tanuló áthelyezéssel összefüggő, és a képző szervvel kapcsolatos adminisztrációs munka, elszámolás, kifizetés, és a tanuló áthelyező (képzési igazolás) kiadása a képző szerv székhelyén történik. A tanuló áthelyező (képzési igazolás) kiadására az írásos tanuló tájékoztató 15. a) és 15. b) pontban meghatározott feltételek teljesítését követően, a tanuló aláírásával egyidejűleg a képzőszerv székhelyén kerül sor. A tanuló áthelyező (képzési igazolás) kiadása esetén a tanulói szerződés megszűntetésére, tehát a felek közötti jogviszony megszűntetésére kerül sor.

15.a) Azok a tanulók, akik az Alapítványnál pályázat útján tanulnak, és nem fejezik be sikeresen a teljes tanfolyamot vagy akik elállnak a tanulói szerződéstől / nem- vagy máshol folytatják tanulmányaikat/ , úgy azok az alapóráig hátralevő tandíjból az Alapítvány fenntartásához szükséges költségarányt kötelesek megfizetni. Ez tanóránként 50%, ez a nem kedvezményes óradíjra vonatkozik. Ezen felül meg kell fizetni a kedvezményes és a nem kedvezményes tandíj közötti különbözetet visszamenőlegesen is, és a vizsgáztatással kapcsolatos költségek 100%-a a vizsgáztatási díjból a képzőszervet illeti abban az esetben is, amennyiben a vizsgáztatásra nem kerül sor.

15.b) Azok a tanulók, akik nem veszik igénybe az Alapítványi támogatást, a mellékelt táblázatban feltüntetett tandíjat fizetik. Amennyiben a szerződés a tanuló részéről kerül felmondásra, vagy válik lehetetlenné a teljesítés, akkor a hátralevő kötelező óraszámokra az óradíj 50%-át kell megfizetni, és a vizsgáztatással kapcsolatos költségek 100%-a a vizsgáztatási díjból a képzőszervet illeti abban az esetben is, amennyiben a vizsgáztatásra nem kerül sor.

. Kedvezményesen indított tanfolyamok esetén a kedvezmény az Alapítványnál sikeresen elvégzett elméleti és gyakorlati oktatás díjának végösszegéből vonható le, ha a tanuló máshol folytatja tanulmányait, a kedvezményt elveszíti.

16. Az oktatási helyszínek címét lásd a 6. pontban.

17.  A pórórák igénylése az oktatónál történik kérésre, díját a tandíjmelléklet tartalmazza kategóriánként.

18.  A képzést engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium. A képzés szakfelügyeletét a Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

 A képzéssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, panasszal elsősorban az iskolavezetőhöz lehet fordulni ( oktató-, gépkocsi csere stb. ). A szolgáltatással kapcsolatos panaszt, észrevételt a vásárlók könyvébe lehet beírni, vagy a mindenkor hatályos jogszabályok szerint lehet panasszal élni, elsősorban a Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont (www.kavk.hu, Debrecen, Széchenyi u. 46.) vagy a felügyeleti szerv megkeresésével, illetve a Debreceni Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztályán lehet (Debrecen, Széchenyi u.46.)

19. A tanulónak joga van a befizetett tandíjért és vizsgadíjért a megfelelő szolgáltatást elvárnia, vizsgáznia, ha megfelel a jogszabályokban előírtaknak. A tanulónak kötelessége a kötelező órákat végig hallgatnia, végig vezetnie, ha megfelel a jogszabályokban előírtaknak. Az Alapítvány a felsorolt feltételek betartása mellett vállalja a vele szerződésre lépett jelentkező járművezetői tanfolyamon történő felkészítését a hatósági vizsgákra. A szerződés teljesítése az első részletfizetéssel kezdődik és az utolsó sikeres gyakorlati vizsgával ér véget, illetve elállás esetén az elszámolás után.

20.A tandíjakat és a vizsgadíjakat és egyéb a tandíjtáblázatba foglalt költségeket a tanfolyam kezdetéig egy összegben kell leróni. Külön kérésre részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Az érvényes hatósági vizsgadíjakat, a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam díját és vizsgadíját a tandíjmelléklet tartalmazza. A választott tandíjat a tanulószerződésben kell rögzíteni. Kedvezményes tandíjnál a kedvezmény az alapórákra értendő. A pótórákért és a pótvizsgákért a díjakat külön kell megfizetni. A tanfolyam időtartama alatt bekövetkezett jelentős, az oktatást érintő árnövekedéssel arányos tandíj változtatás jogát fenntartjuk.

21.  A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, eredeti orvosi alkalmassági) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását. Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését minden esetben a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.

Nem magyar állampolgárok esetén irányadó a 24/2005. (IV.21.) GKM  rendelet 10.§ (4) bc) és bd) pontja, valamint a 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 15.§ (1), (2) és (2a) bekezdése.

A jelentkező a fenti feltételeket megismerte és egy különálló tanulói szerződés aláírásával igazolta azt.                                                               (Módosított változat)    

       Debrecen, 2023. 01. 01.                                                                                       Dr.Gajdos Zoltán Zsolt iskolavezető   sk.